Pondělí 12. 11. 2018 – domácí úkol

ČJ  – PS  str. 11/  cv. 9

 • čtvrtletní písemná práce  v pondělí 19. 11. 2018
 • – opakování k I. čtvrtletní písemné práci-   POZOR ZMĚNA!! PONDĚLÍ 19.11. 2018 
  1. Stavba slova, kořen slova, předpona, přípona,
  2. Synonyma (slova souznačná), antonyma (slova protikladná), slova příbuzná
  3. Slovní duhy – urči
  4. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
  5. Podstatná jména – určit mluvnické kategorie, doplnit i, y  podle vzorů
  6. Slovesa – určit mluvnické kategorie, zvratná, jednoduchá, složená, infinitiv, způsob
  7. Větný vzorce u souvětí
  8. Základní skladební dvojice
  9. Shoda podmětu s přísudkem
  10. Pravopis bě, pě, vě,

M  –  dělení – nakopírovaný papír

 • čtvrtletní písemná práce  ve úterý 20. 11. 2018
 •  – opakování k I. čtvrtletní písemné práci-  POZOR ZMĚNA!!    ÚTERÝ 20. 11. 2018 
  1. Sčítání, odčítání
  2. Násobení více cifernými čísly
  3. Dělení jedno-dvou ciferným číslem
  4. Sestavení příkladu pomocí slovního vyjádření
  5. Slovní úlohy
  6. Převody jednotek délky, hodin
  7. Výpočet příkladů se závorkami
  8. Znázornění zlomků, výpočet části zlomků
  9. Násobilkový obdélník
  10. Pyramidy, Autobus
  11. Obvod, obsah geometrických tvarů
  12. Geometrie

PŘ – test  od polní plodiny po ovoce