O škole

HISTORIE ŠKOLY

První písemná zmínka o obci Pitín pochází z roku 1405. Jakým způsobem tehdy probíhalo vyučování nelze dokladovat. Církev moravských bratří velmi podporovala rozvoj školství, a tak lze vyvodit, že i v Pitíně při faře  nějaké vzdělávání
dětí existovalo.

Organizované školství začalo v 18. století za panování císařovny Marie Terezie a císaře Josefa  II. Tento panovník nařídil, aby „ při každé faře a lokálce, jakož i v místech, kde bylo 90 – 100 dětí školou povinných, zřízena byla škola…“.

V roce 1784 vznikla první školní budova. Vyučovat se začalo v chaloupce dvou svobodných děvčat, která po své smrti v roce 1784 svůj domek věnovala pro školské účely. Byl to pravděpodobně domek čp. 16, v němž také roku 1786 byla zřízena farní škola pro obec Pitín, Hostětín a Šanov.  Prvními učiteli byli Jan Kratochvíl a  Petr Novohradský. V roce 1823 na popud světlovské hraběnky Žofie Haugwitzové byla postavena nová jednotřídní farní škola v budově číslo 18 ( starý Obecní úřad). Do školy tehdy chodilo 160 dětí, ve věku 6 – 15 let. Vzhledem k nárustu počtu dětí docházelo k požadavkům na rozšíření školy na dvoutřídní. Toto se podařilo v roce 1878. Obec tehdy požádala o finanční výpomoc přímo císaře Františko Josefa I. Podpora z Vídně činila 200 zlatých. Do roku 1850 byl učitelem Antonín Drechsler, a po něm František Prchla, který ve škole působil do své smrti roku 1873. Pak nastoupil  František Drechsler, syn A. Drechslera.

V roce 1883 byl novým nadučitelem jmenován František Mudrák, který započal novou éru školství v Pitíně. Díky němu a přičinění dalších učitelů pitínské školy je od roku 1883 až do současnosti vedena školní kronika.

Z důvodu neustálého zvyšování počtu žáků se místní školní rada 17. června 1900 usnesla postavit zcela novou školní budovu. Obec pro novou školu koupila usedlost Františka Mikésky čp. 17 a celá stavba stála 24 000 korun. Stavbu nové školní budovy provedla firma Hlaváč z Valašských Klobouk. Dne 31. srpna 1902 byla nová škola odevzdána svému účelu. Ve školní budově byl zřízen i byt pro správce ( ředitele ) školy, který byl zrušen 1948. Prostory po uvolněném bytu byly využívány až do roku 1965 jako Mateřská škola.

Z důvodu vysokého počtu žáků a pro zkvalitnění výuky bylo již v roce 1923 uvažováno s nadstavbou školy. Počet žáků tehdy přesahoval 200 dětí! Finanční problémy obce zapříčinily definitivní odložení nadstavby.

Roku 1926 ředitel školy František Macek, který školu převzal, nalezl budovu i její zařízení ve stavu velmi bídném. Ve školní kronice píše: „ Šla z toho hrůza “  a tak ještě v tomto roce došlo k opravě oplocení školy, bylo provedeno zasklení oken, naolejování podlah, byl upraven dvůr. V následujícím roce byla opravena fasáda školy, vybíleny učebny a chodby, byla provedena oprava školních lavic.

V roce 1942 byla provedena elektroinstalace a uskutečněna výměna lavic, poprvé od založení školy. Finanční částku na nákup 49 kusů lavic věnoval „Klub Pitín a okolí“ z Chicaga, celková částka činila 50 267 ,- Kčs.

V roce 1958 obdržela škola výpomoc z Ministerstva školství 12 000,- Kčs na výstavbu nového plotu před školou.

Z důvodu velmi špatného stavu školní budovy byla roku 1961 podána žádost o částku 320 000,- Kčs
na generální opravu. Místo toho však byla započata výstavba nové budovy mateřské školy.

V roce 1965 byla provedena generální oprava střechy, byla zřízena nová učebna z původních prostor mateřské školy, která se již přestěhovala do nové budovy.

Dne 12. prosince 1966 byla konečně zahájena generální oprava budovy. Po dobu opravy školy vyučování probíhalo v bývalé kantýně ( dřevěná budova na místě nynějších bytovek). 30. října 1967, u příležitosti 65. založení školy, byla budova předána po generální opravě. Náklady opravy dosáhly 937 000,- Kčs. Kvůli nedostatku financí nebylo možno vybudovat novou kotelnu a rozvod ústředního topení.

V roce 1978 byla přistavena jídelna a kotelna včetně ústředního topení, byl proveden rozvod vody.

V roce 1983 byla uskutečněna výměna ústředního topení. Rekonstrukce sociálního zařízení a plynofikace topení byla uskutečněna v roce 1996 a roku 2000 obec zafinancovala protiskluzovou úpravu podlah ve třídách včetně tělocvičny a částečnou výměnu osvětlení ve třídách, aby odpovídalo novým hygienickým předpisům.

V červnu 2003 se započalo  s generální rekonstrukcí školy. Výuka probíhala v prostorách kulturního domu
a obecního úřadu. Slavnostní otevření opravené školní budovy  (nová fasáda, nová okna, sociální zařízení v každém patře, školní družina, počítačová učebna a knihovna v podkroví, nové podlahy a nové polohovatelné lavice) bylo v sobotu 29. 11. 2003. Na tuto akci byla přidělena dotace z Ministerstva financí v částce 15 mil. Kč.