Monthly Archives: Květen 2020

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

 • obecné informace viz Aktuality školy i třídy
 • dále pak pro 3. ročník: 
 • v pondělí si přineste všechny knihy i sešity (ČJ, ČT, PRV, M, AJ, sešity školní, domácí, atd. i ty, do kterých jste pracovali po dobu „domácího“ vzdělávání,žákovskou knížku i úkolníček, případně pomůcky)
 • učebnice i sešity budou zůstavat ve škole, další dny mohou žáci nosit pouze malý batůžek se svačinou, rouškami a sáčky
 • nutné je mít taky své vlastní pomůcky – lepidlo, nůžky, atd., nelze si je půjčovat!
 • pokud se stane, že bude vaše dítě chybět, dejte mi to prosím vědět předem
 • DNES UŽ MATERIÁLY NEODEVZDÁVEJTE
 • s rodiči žáků, kteří zůstaávají na „domácím“ vzdělávání se domluvím osobně, prosím o trpělivost

Nástup do školy – ORGANIZACE

Vážení rodiče, vaše dítě nastoupí v pondělí 25. 5. 2020 opět do školy, proto dobře čtěte.

Při prvním vstupu do školy musí odevzdat čestné prohlášení ne starší dvou dnů, jinak žáci nemohou vstoupit do školy.
Žák, který bude mít zvýšenou teplotu, kašel, rýmu nemůže nastoupit do školy.
Každý žák musí mít nejméně dvě roušky, každou zvlášť zabalenou v igelitovém sáčku a igelitový sáček na roušku, kterou budou mít na sobě.
Každá skupina má vstup do školy v jiný čas. Pokud přijde žák později, bude muset čekat, až šatnou projdou určené skupiny.
Stejně je dán odchod žáků ze školy. Pokud si dítě budete vyzvedávat (dejte vědět třídní učitelce) a nepřijdete v daný čas, budete muset čekat až odejdou ze školy další skupiny. (Někteří žáci musí odjet autobusem do Hostětína).
Pokud bude žák chybět a důvod budete znát dopředu – prosíme o omluvení dopředu, jinak do 3 dnů. Pokud by jste měli podezření na Covid-19, volejte ihned.

Taky vás prosíme, abyste se během provozu školy před školou neshlukovali. Děkujeme za pochopení.

 

Žáci jsou rozdělení do čtyř skupin:

1. skupina  – 1. třída – vstup do školy v 7.30 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 7.40 hod. do 11.20 hod.,

–  oběd   od 11.30 do 11.45 hod.

– šatna od 11.20 – 11. 25 – pro žáky, kteří nemají oběd

– šatna od 11.25 – 11.50 – pro žáky, kteří mají oběd

 

 

2. skupina – 2. třída + 4. třída  – vstup do školy v 7.40 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 7.50 hod. do 12.30 hod.,

–  oběd   od 12.30 do 12.45 hod. žáci, kteří nezůstávají ve škole

 od 12.50 do 13.05 hod. žáci, kteří zůstávají ve škole

– šatna od 12.30 – 12. 50 hod.

 

3. skupina  – 3. třída – vstup do školy v 7.50 hod.

– vzdělávací aktivity    – od 8.00 hod. do 11.50 hod.,

–  oběd   od 11.50 do 12.05 hod.

– šatna od 11.50 – 12. 00 – pro žáky, kteří nemají oběd

– šatna od 12.05 – 12.15 – pro žáky, kteří mají oběd

 

4. skupina  – 5. třída  –  vstup do školy v 8.00 hod. – žáci se shromáždí na dětském hřišti –  budou vstupovat zadním vchodem

– vzdělávací aktivity    – od 8.05 hod. do 12.15 hod.,

–  oběd   od 12.10 do 12.25 hod.

– šatna od 12.15 – 12.30  – pro žáky, kteří mají oběd

 

Domácí úkol, učivo ČTVRTEK 21. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • učebnice str. 129/21 fólie, další části cvičení ústně
 • učebnice str. 129/22, i/y přes fólii, ostatní do sešitu

 

MATEMATIKA

 • učebnice str. 76/2, 76/4
 • pracovní sešit str. 22/3
 • pracovní sešit str. 23/5

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

ČTENÍ

 • čítanka str. 134, 135
 • pracovní sešit str. 29/10

ČESKÝ JAZYK: domácí úkol, učivo 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí 18. 5. 2020

 • učebnice str. 98/12 přes fólii, ústně zopakuj měkké a tvrdé skupiny, vymysli a napiš 4 slova s měkkou skupinou a 4 slova s tvrdou skupinou, tato slova očísluj podle abecedy (známka)
 • učebnice str. 99/14 – přes fólii

 

Úterý 19. 5. 2020

 • učebnice str. 99/15
 • učebnice str. 100/text, 1, 2, 3, 5
 • hellosmart – vyhledávání sloves

 

Středa 20. 5. 2020

 • diktát – 4 věty viz učebnice str. 101/4
 • pracovní sešit str. 26/2
 • učebnice str. 100/4 (prosím, ukažte dětem první odstavec)

 

Čtvrtek 21. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 26/1, 26/3
 • učebnice str. 101/8 řazení zvířat podle abecedy
 • hellosmart – cvičení i/ý, viz 101/7

Úkoly na 18.5.–22.5. 2020 1. ročník

Před školou (v pořadači nebo na zemi v zeleném boxu): vrácené materiály, pracovní list do M, pracovní list do AJ

Děkuji moc za odevzdané materiály. Pokud někomu něco náhodou chybělo, zakroužkovala jsem to.

 

ČJ

Slabikář str. 84, 85

 • přečteme společně, trénovat klasicky i samostatně

Písanka str. 26, 27

 

M

 • jeden pracovní list, vypracujte samostatně podle svého tempa (jen něco uděláme společně)

 

PRV – str. 68, 69 (online)

AJ – online

Zpátky do školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků prvního stupně do škol. Kompletní informace ministerstva školství najdete v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ ( zde),  my jsme pro Vás z nich vybrali to nejdůležitější a přidáváme předběžné informace k organizaci vzdělávacích aktivit v naší škole.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

 • Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
 • Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá v den nástupu do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete dole v příloze. Součástí čestného prohlášení jsou tyto důležité informace:
  • Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
   • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
   • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
   • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   • 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
   • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
   • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
   • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
   • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  • Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
 • Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit prohlášením do 18. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete v příloze. Pošlete ho, prosím, e-mailem na zspitin@uhedu.cz, nebo vhoďte do schránky u školy.
 • Žákům, kteří budou navštěvovat vzdělávací aktivity ve škole, bude umožněno stravování ve školní jídelně. Obědy ale musí žákům zákonní zástupci znovu přihlásit v MŠ, a to nejpozději 20. 5. 2020. Protože ani v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, je součástí vyjádření zájmu o docházku také vyjádření zájmu o obědy ve školní jídelně. Je to pro nás nezbytné, abychom dokázali naplánovat efektivní organizaci dne. Ze stejného důvodu je pro nás nezbytné, abyste vyjádřili zájem o odpolední přítomnost Vašich dětí ve škole.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. O nošení roušek přímo ve třídě rozhodnou jednotliví učitelé.

ORGANIZACE VÝUKY

 • vzdělávací aktivity  budou probíhat  od 7:40  do 12:15 hod., s možným odchodem některých skupin na oběd už během páté vyučovací hodiny. Příchod do školy od 07:30, odchod nejpozději v 16:00 hod. Příchod žáků bude organizován podle skupin.  Bude přesně dán čas v kolik, a která skupina půjde do školy, aby se ve společné malé šatně nepotkávaly. Odpolední činnost má charakter školní družiny (neplacené), složení skupin je však neměnné po celý den a zůstávají nadále ve svých třídách. Skupiny nelze slučovat. Nadále zůstávají ve svých třídách (neodchází do školní družiny).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Ke každé skupině budou přiřazeni pedagogové, asistenti pedagogů, vychovatelka. Naše škola není schopna zajistit neměnnost pedagogů. Stejní pedagogové budou i ve skupinách v odpoledních hodinách.
 • Předběžně počítáme s níže uvedenou organizací výuky.
 • Nadále bude  probíhat online výuka. Jen v případě, že všichni žáci dané třídy budou chodit do školy, online výuka probíhat už nebude. Četnost bude stejná jako doposud. Odpoledne bude se skupinou  buď asistent pedagoga, nebo vychovatelka školní družiny, nebo učitelka.
 • Organizace vzdělávacích aktivit bude upřesněno až po 18. 5. 2020. Záleží na počtu skupin, které na prvním stupni vzniknou, a na našich organizačních možnostech. (Jedna skupina může být tvořena i více ročníky.)
 •  Konkrétní rozvrh vzdělávacích aktivit a online výuky  připravíme poté, jakmile zjistíme Váš zájem o přítomnost žáků ve škole.
 • V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin. Složení skupin bude neměnné po celou dobu.
 • Žáka již nelze po 18.5. 2020 zařadit do školní skupiny. Skupiny budou neměnné až do 30. 6. 2020.
 • Každá skupina bude mít svůj čas vstupu do školy, kterou vyzvedne pověřený pracovník.
 • O rozdělení žáků do skupin, vstupech do školy apod. Vás budeme informovat, jakmile zjistíme Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.
 • Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
 • Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla. S výjimkou přítomnosti rodičů – vstup rodičů do budovy školy je zakázán.

REKAPITULACE – CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT

 • Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je potřeba odevzdat  až v pondělí 25. 5. 2020 při nástupu do školy.
 • Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 18. 5. 2020), o obědy a o „školní družinu“. Obědy si také nahlaste v MŠ do 20.5. Pošlete, prosím, e-mailem na zspitin@uhedu.cz , nebo vhoďte do schránky u školy.
 • Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR

Jsme přesvědčeni, že dokážeme vše organizačně připravit a zabezpečit tak, aby vzdělávací aktivity měly smysl, aby nešlo jen o hlídání dětí. Dokážeme vyhovět většině  hygienickým podmínkám. Největší problém aktuálně vidíme u toalet (v daném okamžiku tam může být pouze jeden žák) a  v organizaci školního stravování. Skupinky žáků se nesmí promíchat a potkávat ani na obědě. V praxi to znamená, že vydávání stravy může klidně trvat od 11:00 až do 14:00 hod. A na tom při nejlepší vůli nic nezměníme a prosím, počítejte s tím. Rozvrh stravování pošleme společně s rozdělením dětí do skupin, v návaznosti na Váš zájem, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.

Nebudete-li něčemu rozumět, prosím, neváhejte psát, volat.

S úctou a s poděkováním za spolupráci

ředitelka školy

 

přílohy:

zájem o docházku – zde ve formátu wordpdf  – odeslat, odevzdat do 18. 5. 2020

čestné prohlášení    zde  – odevzdat v den nástupu

Ochrana zdraví a provoz ZŠ – zde

ČESKÝ JAZYK: domácí úkol, učivo 11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí 11. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 22/2 (známka), 23/4
 • učebnice str. 97/9 ústně

 

Úterý 12. 5. 2020

 • učebnice str. 96/7 (písemně do sešitu), 96/8
 • pracovní sešit slovesa 25/8 slovesa vyhledávání
 • hellosmart slovesa, citově zabarvená slova

 

Středa 13. 5. 2020

 • učebnice str. 97/10 (známka) namísto diktátu napiš z tohoto cvičení 4 věty podle svého výběru
 • pracovní sešit str. 24/6, 24/7

 

Čtvrtek 14. 5. 2020

 • učebnice str. 98/11 přísloví, slova citově zabarvená
 • pracovní sešit str. 25/9
 • hellosmart abeceda

ČTENÍ: domácí úkol, učivo 11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí 11. 5. 2020

 • čítanka str. 102
 • pracovní sešit 22/2
 • pracovní sešit str. 22/1 dobrovolně, ústně

 

Středa 13. 5. 2020

 • čítanka str. 103
 • pracovní sešit str. 23/3, 4

 

Pátek 15. 5. 2020

 • čítanka str. 104, 105
 • napiš do sešitu jednu krátkou hádanku (budeme si je číst v českém jazyce)