ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE – OKRUHY

 

ČESKÝ JAZYK (19. 6.)

 • diktát (21. 6.)
 • slovní druhy (definice podstatných a podstatných jmen, vyhledávání podstatných jmen, sloves, spojek, jejich vymýšlení)
 • slova citově zabarvená
 • abeceda
 • párové souhlásky
 • souhrnné cvičení – počet vět, synonyma, antonyma, hláskový a slabičný rozbor, druhy vět

MATEMATIKA (20. 6.)

 • řazení čísel do 100
 • porovnávání čísel do 100
 • násobilkové čtverce
 • výstaviště
 • sčítání, odčítání do 100
 • slovní úloha
 • krokování
 • pavučiny
 • rodina
 • děda Lesoň
 • obvod a obsah obrazců
 • autobus