Zápis dětí do ZŠ Pitín pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisu dětí do ZŠ Pitín pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Musí se uskutečnit v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

 

DOPORUČENÝ TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU NÁSLEDNÉ ADMINISTRACE ROZHODNUTÍ:
1. 
DUBNA 2020 – 24. DUBNA 2020

Pokud nebudete moci dodat žádost v daném termínu, kontaktujte školu, je však nezbytně nutné dodržet termín do 30. dubna 2020 v souladu se školským zákonem.

Proběhne pouze formální část zápisů, popř. motivační část se může uskutečnit online.

Vážení rodiče pokud budete chtít se svým dítětem přece jen absolvovat zápis, nabízím Vám možnost provést tento zápis online – přes aplikaci skype nebo Teams. Pokud budete mít zájem volejte na te. 774825347.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část) v rámci avizovaného setkání v měsíci červnu (datum bude později upřesněn).

 Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: fmmvd9t
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobním podáním: v kanceláři školy u ředitelky školy, případně v obálce do schránky u hlavního vchodu školy v obálce označené jako: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Dokumenty potřebné k provedení právního aktu zápisu:

Zápisní list pro rodiče žáka 1. třídy  –  zde
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání   –  Žadost o přijetí – Vzor 2020

Dokumenty potřebné k provedení právního aktu odkladu:

Žádost o odklad povinné školní docházky   – Žadost o odklad – Vzor 2020
Potvrzení pediatra
Doporučení pedagogicko-psychologické poradny

 

Dokumenty naleznete ke stažení na webových stránkách školy:

https://www.zs-pitin.cz, případně si můžete vyzvednout v kanceláři školy u ředitelky školy

Kritéria pro přijímání žáků:

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti a děti, kterým byl již v minulém roce vystaven odklad. Ostatní děti přijímá do naplnění kapacity školy.

Rozhodnutí o přijetí:

Dle školského zákona Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel konkrétní základní školy bez zbytečného odkladu. Informace o přijatých žácích bude zveřejněna na webu školy a vyvěšena na vstupních dveřích školy nejpozději 4. května 2020, po ukončení zákonné lhůty pro zapisování žáků.   V případě rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

 

Dotazy směřujte prosím na vedení školy:

Mgr. Jana Peřinová, ředitelka školy, tel. 774825347, e-mail: zspitin@uhedu.cz