Učivo středa 1. 4. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– učit žáky vyjmenovat nazpaměť dalších 5 slovních druhů (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)

– do sešitu udělat zápis ze strany 86 – zápis na souvětí a na spojky

– pracovní sešit 15/2 – cvičení se vztahuje ke spojkám

  • Matematika

– učebnice strana 7/1 – žáci by měli zvládnout sami

– 7/2 – opět by měli žáci zvládnout sami

– učebnice strana 50/1 – 2. sloupec

– žáci sami pro paní učitelku vymyslí 10 různých příkladů, které jich napadnou, jak se vrátíme do školy, tak na žáky čekají za tyto příklady 3 diamanty

  • Čtení

– pracovní sešit 14/7, 8

najít na youtube – Kosí bratři Jak to bylo na pouti a pustit dětem

– podle času četba vlastní knížky