ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

ČJ – píšeme ve středu 12. června 2019

Opakování k IV. čtvrtletní písemné práci

 1. Velká, malá písmena
 2. Doplňovačka
 3. Slovní druhy
 4. Vyjmenovaná slova
 5. Podstatná jména, vzory, pády,…
 6. Přídavná jména – druh, vzor
 7. Základní skladební dvojice
 8. Shoda podmětu s přísudkem
 9. Číslovky, zájmena, příslovce, …
 10. Předložky s, z, předpony s, z
 11. Slovesa – mluv. kategorie
 12. Souvětí

M  – píšeme v pátek 14. června 2019

Opakování k IV. čtvrtletní písemné práci z matematiky

 1. Sčítání, odčítání, násobení, dělení
 2. Desetinná čísla – znázornění, porovnávání, převod na zlomek a zpět, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení
 3. Obvod, obsah geometrických útvarů
 4. Povrch, objem, kostra těles
 5. Zlomky – výpočet, slovní úlohy
 6. Aritmetický průměr
 7. Rovnice, slovní úlohy
 8. Převody jednotek – délky, obsahu, času, hmotnosti s desetinnými čísly, zlomky
 9. Geometrie – úhly, konstrukce
 10. Autobus, pyramidy, pavučiny, sousedi
 11. Slovní úlohy