12.11. 4: ročník Dú- okruhy na písemnou práci

Okruhy na písemnou práci z AJ

To be, předložky, čísla od 0 – 100, Have got, SOME/ONE

Okruhy na písemnou práci z Jč

vyjmenovaná slova, slovní druhy – určit, podstatná jména (určit rod, číslo a pád)

Slovesa (osoba, číslo, čas)

spodoba hlásek, bje, vje, stavba slova

Okruhy na písemnou práci z matematiky

Písemné sčítání, odčítání, násobení, indické násobení, příklady se závorkami, šipkové zápisy, pyramidy, dělení se zbytkem, rovnice, lichá a sudá čísla

Geometrie – narýsovat úsečky, trojuhelník , obsah a obvod ve čtvercové síti, šipkový zápis, úhlopříčky